052-390-0074

shosh129@walla.com‏

צמחי מרפא

צמחי מרפא

רפואת הצמחים היא הרפואה העתיקה ביותר. הצמחים היו תמיד זמינים לו לאדם וכך הוא השתמש בהם כדי לרפא את מכאוביו

האדם מקבל מן הצמחים את כל הדרוש לו לקיומו.

בזמן העתיק האדם דאג לצרכיו . הוא דאג לעצמו למזונו ללבושו וגם לתרופותיו .

הסגולות של כל צמח נלמדו דרך התנסות יומיומית

במאה ה-18 התפתח מאד חקר הצמחים כך הצליחו למשל לבודד את הדיגיטליס המשמש עד היום למחלות לב

במאה ה-19 התפתחה תעשיית התרופות מצמחים

כיום חלק נכבד מהתרופות כ 40% מקורם בחומרים טבעיים

המחקר בתחום צמחי מרפא הולך ומתרחב

יש כ 300,000 מינים של צמחים והם מהווים מקור לריפוי